Сургалтын Хөтөлбөр

Нас: 5 нас

Зорилго: 

  • 10 хүртэл бодит юмсыг оноож тоолно. 
  • Шагайг  10, 10-аар сүвлэнэ.  

 

Нас:  4-5 насныхан 

Зорилго: 
-    Малын шагайны 4 талын буултыг ялган таних, нэрлэх, оноох
-    Өнгийг ялган таньж нэрлэх

Хуудаснууд