Багш өдөр бүр хүүхэд бүрийг гярхай ажиглаж, тэдний сонирхол, ахиц, бэрхшээл, зан аашийг тодруулан ажлаа явуулах шаардлагатай. Та дараах зургуудыг ажиглаж, харааны болон ажиглах чадвараа шалгаарай.

Бага насны хүүхдийн үнэлгээний зорилго нь багш нэг талаас хүүхэд бүрийн байгаа байдлыг тогтоон, тохирсон дэмжлэг үзүүлж, суралцах, хөгжих хэрэгцээг нь бүрэн хангах, нөгөө талаас сургалтын үйл ажиллагаагаа тодорхой төлөвлөж, агуулга, арга зүйгээ сайжруулан хүүхэд бүрд оновчтойгоор нөлөөлөх

Нийслэлийн 146 дугаар цэцэрлэг, Хэнтийн аймгийн 3 дугаар цэцэрлэгийнхэн саяхан ашиглалтад орсон цэцэрлэгээ хэрхэн тохижуулсантай танилцана уу.

Бага насны хүүхдийн хөгжил төлөвшлийг бодитой үнэлэхийн тулд багш нар бага насныхны хөгжлийн онцлог болон үнэлгээ явуулах үйл явцдаа зарим зүйлийг анхаарна. Багш хүүхэд бүрийг бодитой үнэлснээр тэдэнд тохирсон, оновчтой дэмжлэг үзүүлж чадна.

Сургуулийн өмнөх боловсролын чанарын үнэлгээнд юуг авч үзэх шаардлагатай, өөрөөр хэлбэл, СӨБ-ын чанар юунаас хамаардаг болохыг тодруулахын тулд зарим улс орны хууль, чанарын стандарт болон судалгааны үр дүнгээс жишээлэн авч үзье.

Ажиглах чадвараа шалгаарай

Багш өдөр бүр хүүхэд бүрийг гярхай ажиглаж, тэдний сонирхол, ахиц, бэрхшээл, зан аашийг тодруулан ажлаа явуулах шаардлагатай. Та дараах зургуудыг ажиглаж, харааны болон ажиглах чадвараа шалгаарай. Зураг тус бүрээс аль болох богино (20 секунд) хугацаанд нуугдсан дүрс буюу ялгааг олохыг хичээгээрэй.

 

Бага насны хүүхдийг яагаад үнэлэх шаардлагатай вэ?

Бага насны хүүхдийн үнэлгээний зорилго нь багш нэг талаас хүүхэд бүрийн байгаа байдлыг тогтоон, тохирсон дэмжлэг үзүүлж, суралцах, хөгжих хэрэгцээг нь бүрэн хангах, нөгөө талаас сургалтын үйл ажиллагаагаа тодорхой төлөвлөж, агуулга, арга зүйгээ сайжруулан хүүхэд бүрд оновчтойгоор нөлөөлөхөд оршино.

 

Манай цэцэрлэгийн тохижилт

Нийслэлийн 146 дугаар цэцэрлэг, Хэнтийн аймгийн 3 дугаар цэцэрлэгийнхэн саяхан ашиглалтад орсон цэцэрлэгээ хэрхэн тохижуулсантай танилцана уу. Тэд манай цэцэрлэг бол бид болон хүүхдүүдийн маань хоёр дахь гэр гэж үзэж, тохижилтынхоо дийлэнхийг өөрсдийн бүтээлч санаа сэдлээр өөрсдөө бүтээж бий болгожээ.

 

Хэр хэмжээтэй идэхээ өөрөө шийддэг

Бика (Bika) судалгаагаар ХБНГУ-ын цэцэрлэгийн яслийн бүлэг болон яслид хүүхдүүд өдөр тутмын үйл ажиллагааны явцад хэр оролцоотой байгааг судалжээ. Энэхүү судалгааны нэг хэсгээс  3 хүртэлх насныхантай ажилладаг багш Бианка Перганде-тэй хийсэн ярилцлагатай танилцана уу.

 

Бага насны хүүхдийг үнэлэхдээ юуг анхаарах вэ?

Бага насны хүүхдийн хөгжил төлөвшлийг бодитой үнэлэхийн тулд багш нар бага насныхны хөгжлийн онцлог болон үнэлгээ явуулах үйл явцдаа зарим зүйлийг анхаарна. Багш хүүхэд бүрийг бодитой үнэлснээр тэдэнд тохирсон, оновчтой дэмжлэг үзүүлж чадна.

 

Хуудаснууд