Үзэл баримтлал, бодлого

Бага насны хүүхдийг үнэлэхдээ юуг анхаарах вэ?

Бага насны хүүхдийн хөгжил төлөвшлийг бодитой үнэлэхийн тулд багш нар бага насныхны хөгжлийн онцлог болон үнэлгээ явуулах үйл явцдаа зарим зүйлийг анхаарна. Багш хүүхэд бүрийг бодитой үнэлснээр тэдэнд тохирсон, оновчтой дэмжлэг үзүүлж чадна.

 

Сургуулийн өмнөх боловсролын чанарт ямар хүчин зүйлс нөлөөлдөг вэ?

Сургуулийн өмнөх боловсролын чанарын үнэлгээнд юуг авч үзэх шаардлагатай, өөрөөр хэлбэл, СӨБ-ын чанар юунаас хамаардаг болохыг тодруулахын тулд зарим улс орны хууль, чанарын стандарт болон судалгааны үр дүнгээс жишээлэн авч үзье.

 

Сургуулийн өмнөх боловсролын чанар гэж юу вэ?

Сургуулийн өмнөх боловсрол чанартай байна гэдгийг та юу гэж үзэх вэ гэсэн асуултад хүн бүр өөр өөр хариулт өгөх байх. Гэхдээ СӨБ-ын чанарыг хүүхэд болон түүний хөгжлийн онцлог бүхий эрэлт хэрэгцээнээс авч үзэж, дараах зүйлсийг хамруулан ойлгоно.

 

Багшид хэрэгтэй ном

Бид шинэ зуунд боловсролоо хэрхэн өөрчилж сайжруулах, хүүхдийг багаас нь хэрхэн сайн хүн болгон төлөвшүүлэх, тэдний хөгжил төлөвшлийг яаж бодитой үнэлэх, сургуулийн өмнөх боловсролын чанарыг сайжруулах арга зам юу вэ зэрэг олон тулгамдсан асуултад тодорхой хариулт авах боломжтой нэгэн ном шинээр гарсантай танилцана уу.

 

XIX-XXI зуун бүрийн боловсролын онцлог ба өөрчлөлт

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагаас гаргасан “Суралцахуйн луужин-2030”  хэмээх  баримт бичигт зуун бүрд боловсрол хэрхэн өөрчлөгдөж ирсэн, цаашдаа ямар дүр зурагтай байхыг нийгэм, үйлдвэрлэл, технологийн хөгжилтэй уялдуулан харуулсантай танилцана уу.

 

 

Хуудаснууд