Хүмүүжил сургалт, асаргаа

Цэцэрлэгт хүүхдийг ажиглах, баримтжуулах гэж юу вэ?

Ажиглалт, баримтжуулалт нь цэцэрлэг болон багш нарын сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааны үндэс суурь болдог тул багшийн зайлшгүй гүйцэтгэх нэгэн чухал үүрэг юм. Иймд ихэнх улс орон бага насны хүүхдийн сургалтын хөтөлбөртөө ажиглалт, баримтжуулалтыг тусгасан байдаг.

Багшийн ажиглалт, баримтжуулалт гэж юу вэ?

Ажиглалт, баримтжуулалт нь цэцэрлэг болон багш нарын сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааны үндэс суурь болдог тул багшийн зайлшгүй гүйцэтгэх нэгэн чухал үүрэг юм. Иймд ихэнх улс орон бага насны хүүхдийн сургалтын хөтөлбөртөө ажиглалт, баримтжуулалтыг тусгасан байдаг. 

Бага насны хүүхдийг яагаад үнэлэх шаардлагатай вэ?

Бага насны хүүхдийн үнэлгээний зорилго нь багш нэг талаас хүүхэд бүрийн байгаа байдлыг тогтоон, тохирсон дэмжлэг үзүүлж, суралцах, хөгжих хэрэгцээг нь бүрэн хангах, нөгөө талаас сургалтын үйл ажиллагаагаа тодорхой төлөвлөж, агуулга, арга зүйгээ сайжруулан хүүхэд бүрд оновчтойгоор нөлөөлөхөд оршино.

 

Хэр хэмжээтэй идэхээ өөрөө шийддэг

Бика (Bika) судалгаагаар ХБНГУ-ын цэцэрлэгийн яслийн бүлэг болон яслид хүүхдүүд өдөр тутмын үйл ажиллагааны явцад хэр оролцоотой байгааг судалжээ. Энэхүү судалгааны нэг хэсгээс  3 хүртэлх насныхантай ажилладаг багш Бианка Перганде-тэй хийсэн ярилцлагатай танилцана уу.

 

Шоог ашиглах нь

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн багш Б.Чулуунчимэг: Шоог бүх суралцахуйн чиглэлээр ашиглах боломжтой. “Цэцэг” сэдвийн хүрээнд бүтээсэн шоо болон үүнтэй холбоотойгоор төлөвлөж явуулсан зарим үйл ажиллагаагаа танилцуулъя.

 

Хуудаснууд