Видео

Амралтын цаг

Bernard van Leer Fondation-аас гаргасан “Гэр бүл ба хүүхэд” цувралын “Хүүхдийн бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэх шинэ хандлага” видеоны дөрөвдүгээр хэсэг хэсэг “Амралтын цаг”

Тоглоом

Bernard van Leer Fondation-аас гаргасан “Гэр бүл ба хүүхэд” цувралын “Хүүхдийн бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэх шинэ хандлага” видеоны тавдугаар хэсэг хэсэг “Тоглоом”

Хүлээн авалт

Bernard van Leer Fondation-аас гаргасан “Гэр бүл ба хүүхэд” цувралын “Хүүхдийн бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэх шинэ хандлага” видеоны нэгдүгээр хэсэг “Хүлээн авалт”

Хоолны цаг

Bernard van Leer Fondation-аас гаргасан “Гэр бүл ба хүүхэд” цувралын “Хүүхдийн бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэх шинэ хандлага” видеоны хоёрдугаар хэсэг “Хоолны цаг”

Хуудаснууд