Сайдын тушаал:

Сайдын тушаал: А/327: Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлого. 

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлогын зорилго, үндсэн чиглэл, хэрэгжүүлэх зарчим зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралтуудаас үзнэ үү.

 

Хавсралт 1: СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО