Аль нь “сайн”, аль нь “муу” хүүхэд вэ?

Аль нь “сайн”, аль нь “муу” хүүхэд вэ?